Sisukkaasti saavutettavaksi

Saavutettavuus
2.6.2021
Sisukkaasti saavutettavaksi

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä. Sisun saavutettavuus on tärkeä asia, jonka eteen työskentelemme jatkuvasti muun kehityksen ohessa.

Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä, jonka ydinasioita ovat ymmärrettävä sisältö, teknisesti saavutettava toteutus sekä selkeä ja helppokäyttöinen käyttöliittymä. Opiskelijan itsepalvelutyökaluksi kehitetty Sisu ei vielä tällä hetkellä täytä saavutettavuusvaatimuksia. Sisun saavutettavuus on meille ja omistajakorkeakouluillemme tärkeä asia, jonka eteen työskentelemme jatkuvasti muun kehityksen ohessa.

Sisusta kaikkien käyttäjäryhmien järjestelmä

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) tuli voimaan 1.4.2019. Lain tarkoitus on edistää kaikkien mahdollisuuksia käyttää digitaalisia palveluja yhdenvertaisesti, ja sillä pantiin täytäntöön julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettu Euroopan parlamentin saavutettavuusdirektiivi. Kun digitaaliset palvelut suunnitellaan huolella, pystyy mahdollisimman moni käyttämään niitä omatoimisesti.

Digipalvelulakia sovelletaan viranomaisen digitaalisiin palveluihin, ja yliopistot ja ammattikorkeakoulut määritellään viranomaisiksi sen pykälässä 2. Koska Sisu-järjestelmämme on käytössä ja sitä ollaan ottamassa käyttöön useassa korkeakoulussa, myös se kuuluu palveluihin, joiden tulee olla saavutettavia. Ajatus Sisusta kaikkien yhteisenä järjestelmänä, joka on käytössä monilla erilaisilla käyttäjäryhmillä, on ohjannut meidän ja asiakkaidemme yhteistä kehitystyötä alusta lähtien. Tällä hetkellä järjestelmän saavutettavuus ei ole tasolla, johon me tai korkeakoulut voisimme olla tyytyväisiä. Etsimme kiihkeästi ratkaisuja saavutettavuuden kehityksen nopeuttamiseen, jotta jokainen käyttäjä pääsisi hyödyntämään Sisua tasa-arvoisesti.

Saavutettavuus Sisun suunnittelu- ja kehitysprosesseissa

Sisun saavutettavuutta edistetään koko ajan, ja kaikista uusista toiminnallisuuksista ja komponenteista pyritään tekemään saavutettavia. Tällä hetkellä priorisoimme erityisesti opiskelijan käyttöliittymän saavutettavuuden kehittämistä.

Suunnitteluprosessissa kiinnitämme huomiota esimerkiksi otsikkohierarkioihin, tooltippien eli ohjetekstien avaamiseen näppäinkomennoin ja värikontrasteihin. Meillä on meneillään myös käyttöliittymäsuunnittelutyökalun vaihto Sketchistä Figmaan. Työkalua vaihtaessa materiaalikirjasto siirretään työkalusta toiseen, ja voimme tällöin käydä luontevasti läpi komponentit ja symbolit ja tarkistaa, että symbolien värikontrastit ovat saavutettavia.

Fronttidevaajamme ovat edistäneet ikonien saavutettavuutta lisäämällä ruudunlukijoille tarvittavat nimilaput esimerkiksi siitä, mitä tietty painike tekee. Selitetekstit huomioidaan aina uusien tyylittelytikettien yhteydessä ja lähes kaikki opiskelijan käyttöliittymässä olevat selitetekstit on tarkastettu. Parannuksia Sisun skaalautuvuuteen on tehty ja tehdään jatkossakin todennäköisiä käyttötapauksia ajatellen. Opintojen rakenteen näkymää on korjailtu ajan saatossa niin, että se skaalautuu kivasti pienellekin näytölle.

Sisun saavutettavuus ei ole vain yhden tiimin asia, vaan sen tulee kulkea mukana läpi kehitystyön. Esimerkiksi fronttidevaajamme ovat olleet kehitystiimin kanssa tarkastelemassa kokonaisuutta avoimen yliopiston toiminnallisuuksien käyttöliittymäkuvien läpikäynnissä. Pyrimme tiivistämään yhteistyöskentelyä, jotta pääsemme tekemään saavutettavuustyötä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Saavutettavuuden kehityksen aikajana

Sisun kehitysprojektilla on ikää jo kahdeksan vuotta. Osa toiminnallisuuksista, jotka ovat Sisussa hyvin keskeisiä, on kehitetty projektin alkuajoilla. Suurin haaste koko järjestelmän saattamisessa saavutettavaksi on käyttöliittymään varhaisessa vaiheessa tehdyt toiminnallisuudet ja komponentit, joista ei voi suoraan tehdä saavutettavia. Kokonaisten näkymien ja käyttötapauspolkujen uudelleensuunnittelu ja muutosten toteuttaminen on prosessi, joka edistyy hitaammin kuin aivan uusien toiminnallisuuksien tekeminen saavutettaviksi. Vaikka Sisun visuaalisuus palvelee useita käyttäjiä, järjestelmän etuja ei ole vielä saatu kohdennettua jokaiselle käyttäjäryhmälle. Linkin Sisun saavutettavuusselosteeseen löydät oman korkeakoulusi Sisun alalaidasta.

Sisun saavutettavuusvaatimuksia on selvitetty vuodesta 2013 lähtien ja tarkempi ruudunlukuohjelmatestaus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2014. Euroopan parlamentin direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettiin 26.10.2016, jonka seurauksena laadittiin tarkemmat kehityskäytännöt Sisun saavutettavuuden huomioimiseksi WCAG-standardiin pohjautuen. Eficode Oy toteutti Sisun saavutettavuusselvityksen vuonna 2019, jonka toteuttamisen jälkeen olemme käsitelleet saavutettavuuteen liittyviä puutteita entistäkin tarkemmin ja tehneet kehitystyön suunnitelmia saavutettavuuden parantamiseksi. Saavutettavuuskorjauksia on edistetty selvityksestä lähtien korkeammalla prioriteetilla muun välttämättömän kehitystyön ohessa ja varmistettu, että tekemämme uusi kehitystyö tukee saavutettavuutta. Olemme tarkentaneet saavutettavuudelle alun perin asettamiamme tavoitteita aina lainsäädännön kehittyessä, ja täten saavutettavuus on vahvasti mukana päivittäisessä tekemisessämme.

Sisun visuaalisuus tukee opintojen edistämistä

Sisu on suunniteltu ja kehitetty opiskelijan itsepalvelutyökaluksi. Visuaalinen käyttöliittymä itsessään mahdollistaa laajan ja monimutkaisen tietosisällön ymmärrettävyyden eli hyvän kognitiivisen saavutettavuuden. Kun tutkinnon rakenne ja opintojen edistyminen esitetään visuaalisessa muodossa, on tarvittavat opinnot ja tutkinnon osat helpompi hahmottaa ja opintojen suunnittelu nopeampaa. Kaikki opintojen suorittamiseen tarvittava tieto on keskitetty Sisuun, ja järjestelmää hyödyntämällä opiskelijan ei tarvitse enää kerätä tietoa tutkinnon vaatimuksista ja suoritettavista opinnoista opinto-oppaista tai korkeakoulun tukisivuilta. Onkin ilmennyt, että esimerkiksi vapaaehtoisesti Sisua käyttävät uudet opiskelijat eivät tarvitse enää yhtä paljon opintoneuvonnan tukea määrittäessään tutkintoonsa kuuluvia tai hyväksyttävissä olevia opintoja.

Korkeakoulu tarvitsee opintotietojärjestelmän

Korkeakoulu ei voi toimia ilman keskeistä opintotietojärjestelmää. Sisun käyttöönoton ajankohdan määrittää jokainen omistajakorkeakouluistamme itse. Syy käyttöönoton ajankohtaan voi olla esimerkiksi vanhan opintotietojärjestelmän kehityksen ja ylläpidon loppuminen, jolloin vanhan järjestelmän käyttöön voi liittyä merkittäviä teknologiariskejä. Jotta Sisu voidaan ottaa käyttöön pääjärjestelmänä, on tietyt toiminnallisuudet pitänyt toteuttaa ennen käyttöönottoa.

Sisu on erittäin laaja järjestelmä ja siihen kohdistuu paljon erilaisia toiveita, jotka ovat joskus ristiriidassa keskenään. Tällöin joudutaan tekemään vaikeitakin valintoja. Teemme päätökset kehitettävien asioiden priorisointijärjestyksestä yhdessä omistajakorkeakoulujemme kanssa, ja saavutettavuutta on edistetty jatkuvasti suhteessa kehityskapasiteettiimme. Suhtaudumme saavutettavuusongelmiin vakavasti, ja vakuutamme, että tilanne on väliaikainen. Pyrimme ratkaisemaan ongelmat tehokkaasti, jotta Sisu voi tukea jokaisen käyttäjäryhmän toimintaa yhdenvertaisesti.

Haluatko olla mukana varmistamassa, että Sisun hyödyt saadaan ulottumaan kaikille käyttäjäryhmille? Hae meille Frontend Developeriksi!

No items found.
Jaa artikkeli
not a link