Kahteen suuntaan – katse yhtä aikaa tulevaisuudessa ja päättyneessä vuodessa

Uutiset
22.4.2024
Kahteen suuntaan – katse yhtä aikaa tulevaisuudessa ja päättyneessä vuodessa

Funidatan tilinpäätös on valmistunut ja toimitusjohtajamme Mikko Myllys luo vielä kerran katsauksen menneeseen ja edellisen vuoden merkittävimpiin saavutuksiin. Katse on myös vahvasti tulevassa ja uuden strategian tuomissa muutoksen tuulissa.

Kasvua, uusia toiminnallisuuksia ja uusi omistaja

Joka keväinen tilinpäätös- ja yhtiökokousaika on aina taaksepäin katsomista, kun vedetään yhteen päättyneen tilikauden numerot ja arvioidaan tavoitteiden saavuttamista. Vuosi 2023 oli Funidatalle kasvun vuosi – saimme paljon uutta aikaiseksi ja liikevaihtommekin kasvoi reilulla kolmanneksella edellisestä vuodesta.

Sisu-opintotietojärjestelmän avoimen yliopiston toiminnallisuus saatiin valmiiksi ja Aalto-yliopisto otti sen ensimmäisenä tuotantokäyttöön huhtikuussa – muut Sisu-korkeakoulut ovat seuranneet Aaltoa. Omistajakorkeakoulujemme meille antamassa tärkeimmässä ohjenuorassa eli joulukuussa 2022 hyväksytyssä omistajastrategiassa keskeisessä roolissa olevan Sisun toiminnallisen viimeistelyn laajuus saatiin sovittua kesäkuussa 2023, kun asiakkuusryhmä käsitteli omalta osaltaan Sisun roadmapin ja vahvisti tämän hankkeen laajuuden. Työt aloitettiin lomien jälkeen ja ne on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2024 lopussa. Tämä kehityshanke tunnetaan nimellä Sisun MLP, koska asiakkaat lanseerasivat perinteisen MVP-termin rinnalle Most Loveable Product -termin.

Ammattikorkeakouluja tukevat Sisun toiminnallisuudet saatiin myös viime vuonna valmiiksi ja ensimmäistä amk-käyttöönottoa silmällä pitäen Ammattikorkeakoulu Arcadan migraatio valmistui vuoden loppupuolella. Tätä kirjoitettaessa Arcada on ollut jo tuotantokäytössä hetken ajan. Samoin joulukuussa saatiin valmiiksi puolentoista vuoden mittainen Sisun käytettävyyden ja toiminnallisten parannusten kehityshanke.

Kaikkiaan Sisua kehitettiin vuonna 2023 lähes kymmenen ja puolen tuhannen henkilötyöpäivän edestä. UniHowhun ja Intoon panostettiin kehitysresursseja noin 1400 henkilötyöpäivän edestä. Kokonaiskehityspanos Funidatan tuotteisiin olikin viime vuonna noin 54 henkilötyövuotta!

Funidatan uudeksi omistajaksi tuli viime vuoden toukokuussa mukaan Ålands landsskapsregering eli Ahvenanmaan maakunnan hallinto, kun Högskolan på Åland valitsi Sisun uudeksi opintotietojärjestelmäkseen. Välkommen Åland! Ahvenanmaan migraatioprojekti käynnistyikin syksyllä 2023 ja tähtää Sisun käyttöönottoon tammikuun alussa 2025.

Yksi viime vuoden kehitysalueista oli olemassa olevia asiakkuuksia ja asiakkuudenhoitomalleja koskeva kehitysprojekti, josta vastasi keväällä aloittanut Client Executive Joni. Muutoinkin viime vuonna tehtiin paljon rekrytointeja ja Funidatan henkilömäärä kasvoi 12 työntekijällä. Vuoden lopussa funidatalaisia oli yhteensä 65 henkilöä Helsingin Pitäjänmäellä ja Tampereen keskustassa. Tampereella muutimmekin keväällä 2023 uuteen toimistoon, kun vanha jäi auttamatta pieneksi. Tampereen uuden toimiston tupaantuliaisia juhlittiin Sisun 10-vuotissyntymäpäivien merkeissä.

Lukujen osalta vuoden 2023 tilinpäätös on tiivistetty alla olevaan taulukkoon.

Funidatan liikevaihto kasvoi hiukan budjetoitua enemmän ja kasvua oli noin 35 %. Valtaosa ulkopuolisista palveluista oli Nitorilta ostettua alihankintapalvelua: nitorilaiset konsultit työskentelevät osana Funidatan työyhteisöä Helsingissä ja Tampereella. Lisäksi ostimme korkeakoulujen OCRE-puitesopimuksen kautta AWS:n pilvikapasiteettia Rackspacelta. Kaikki Funidatan SaaS-palvelut pyörivätkin AWS:n julkipilvessä. Kasvanut työntekijämäärä näkyi henkilöstökuluissa ja samoin liiketoiminnan muissa kuluissa. Koronavuosien jälkeen erilaisten tapahtumien määrä on palannut aiempien vuosien tasolle. Operatiivinen toimintamme teki jälleen vuonna 2023 positiivisen tuloksen, tällä kertaa jopa hiukan budjetoitua suuremman. Aiempien vuosien Sisu-tuotekehityksen investointien poistot ovat suunnitelmien mukaisesti suuret ja rasittavat tilikauden tulosta, mutta ne saadaan poistettua taseesta vuoden 2027 loppuun mennessä.

Edistämme vaivatonta osaamista ja sivistystä tulevaisuuden oppijoille

Funidatalla me haluamme toteuttaa visiotamme rakentamalla älykkäitä ja kestäviä digitaalisia palveluita oppijoiden ja korkeakoulujen muuttuviin tarpeisiin. Tämän mukaisesti olemme vuodenvaihteesta alkaen suunnitelleet ja valmistelleet Funidatan hallituksen marraskuussa hyväksymän uuden strategian toteutusta. Uusi vuoteen 2027 asti ulottuva strategiamme on linjassa omistajastrategian kanssa ja siinä on asetettu neljä strategista tavoitetta:

  1. Sisun perustoiminnallisuuden jatkuva ylläpito
  2. Lisää Sisu-korkeakouluja Suomesta
  3. Uutta tekemistä nykyisiltä ja uusilta asiakkailta
  4. Mahdollisuus Sisu-kassavirralle Suomen ulkopuolelta

Sekä Funidatalle että olemassa oleville Sisu-korkeakouluille on tietenkin ensiarvoisen tärkeätä, että takaamme Sisulle jatkuvan ylläpidon ja elinkaaren pitkällä aikajänteellä. Tämä vahvistetaan myös uudessa strategiassa: Sisun perustoiminnallisuuden ylläpitoa ja kehittämistä jatketaan pitkälle tulevaisuuteen. Jatkossa MLP-projektin valmistuttua tämän vuoden lopussa Sisun toiminnalliseen tuotekehitykseen ei käytetä enää niin paljon resursseja kuin aiempina kiivaan tuotekehitysvaiheen vuosina, vaan näitä resursseja ohjataan uuteen tekemiseen olemassa oleville ja uusille asiakkaille. Tähän uuteen tekemiseen sisältyvät esimerkiksi Sisua toiminnallisesti laajentavat moduulit (esim. tutkintotodistusten sähköinen allekirjoitus), UniHown ja Inton tapaisten pientuotteiden haltuunotto ja jatkokehitys tai kokonaan uusien korkeakoulujen opintohallinnon digitalisaatioon liittyvien tarpeiden ratkaiseminen.

Kokonaan uusi painopiste strategiassa on Sisun aktiivinen myyminen suomalaisille korkeakouluille. Sitä Funidatalla ei aiemmin ole tehty, mutta nyt vahvan tuotekehitysvaiheen jälkeen haluamme mahdollistaa Sisun käytön myös uusissa korkeakouluissa. Uskomme, että Sisu on paras mahdollinen opintotietojärjestelmä suomalaisille korkeakouluille. Tätä varten Funidatalle palkataan kevään aikana toinen Client Executive, jonka vastuulla onkin uusasiakashankinta erityisesti Sisun osalta.

Eurooppalaisista korkeakouluista on tullut Funidatalle viimeisten parin vuoden aikana useita yhteydenottoja Sisuun liittyen, ja strategia pitääkin oven auki myös sille, että Sisua voitaisiin käyttää esimerkiksi eurooppalaisissa korkeakouluissa. Tämä vaatii kuitenkin omistajastrategian mukaisesti erillisen omistajien hyväksynnän, jos keskustelut jonkin ei-suomalaisen korkeakoulun kanssa etenisivät riittävän konkreettiseksi suunnitelmaksi. Suomen ulkopuoliseen myyntiin ja markkinointiin ei tulla panostamaan erityisiä myynnin ja markkinoinnin resursseja, vaan asiaa pidetään esillä niissä luontevissa yhteyksissä, joita Funidatan muun toiminnan yhteydessä syntyy. Hyvänä esimerkkinä tästä on Eunis-konferenssissa kesäkuussa Funidatan pitämä luento Sisun kehittämisestä.

Toimenpiteitä strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi työstetään neljän fokusalueen kautta:

  1. Käännämme tuotekehitysorganisaatiolle luontaisen sisäänpäin katsomisen vahvaksi asiakasvuorovaikutteisuudeksi ja ulospäin suuntautumiseksi. Haluamme olla aktiivisesti mukana opintohallinnon digitalisaation ekosysteemin eri tasoilla.
  2. Varmistamme sen, että tuote- ja palvelutarjoamamme vastaa korkeakoulujen tarpeisiin ja vastaa teknologian jatkuvaan kehittymiseen. Rakennamme prosessin innovointien kautta syntyville tuoteaihioille, joita pystymme kehittämään omalla investointikyvyllämme asiakas-POC:eja varten.
  3. Huolehdimme siitä, että Funidatalla on oikeat ihmiset oikeissa rooleissa, jotta heillä on tarvittava osaaminen ja kyvykkyydet. Käymme läpi sen, mitä strategian vaatimia osaamisia ja rooleja meiltä puuttuu, ja varmistamme niiden kehittämisen ja hankkimisen.
  4. Pidämme jatkuvasti mielessä sen, että voimme entisestään tehostaa omaa toimintaamme ja omia prosessejamme. Tavoitteena on, että Funidatan toiminnan tehostamisen kautta myös asiakkainamme olevat korkeakoulut pystyvät todistettavasti tehostamaan omaa toimintaansa.
Funidatalaiset strategiapäivillä Vierumäellä

No mitä tämä sitten oikeasti tarkoittaa?

Kävimme helmikuussa uutta strategiaa, fokusalueita ja strategian vaatimia toimenpiteitä läpi koko henkilöstön kanssa Vierumäellä. Pohdimme, vaihdoimme ajatuksia ja workshoppasimme. Funidatalaiset kuvasivat strategiaa muiden muassa innostavaksi, merkitykselliseksi ja tavoitteelliseksi. Strategiapäivillä henkilöstömme myös tiivisti uuden strategian, ja he kuvasivat omin sanoin sen, mitä uusi strategia oikeasti tarkoittaa:

”Funidata kasvaa tuotetalosta korkeakoulukentällä tunnetuksi asiantuntijaksi kehittäen samalla omien tyyppien osaamista ja tuottaen timanttista laatua. Funidata kasvaa ja kehittyy innovoinnin, asiantuntijuuden, tehokkuuden ja myynnin avulla. Muutumme toteuttavasta organisaatiosta innovoivaksi ja tavoitteellisesti toimivaksi. Tuotteillamme ja palveluillamme vastataan koko korkeakoulusektorin opintohallinnon digitalisaation tarpeisiin.

Jotta tämä onnistuu, meidän täytyy tehdä Sisusta ja muista tuotteista aidosti MLP. Omien tuotteiden laadun lisäksi tavoittelemme myynnin ja markkinoinnin kautta uusia asiakkaita ja laajentumista. Meidän tulee kehittää tuoteportfoliota, jotta etenemme oikeaan suuntaan myynnissä ja tuotekehityksessä – ja elämässä. ”

Tämä kaikki edellyttää meiltä sellaisten saavutettavissa olevien tavoitteiden sanoittamista, joihin voimme sitoutua sekä avointa viestintää yli tiimirajojen. Meidän täytyy olla valmiita uudistumaan. Panostamme kestävään tekemiseen niin tuotteiden kuin työntekijöiden kannalta. Puhalletaan yhteen hiileen yli tiimi- ja roolirajojen myös muutosten tuulissa!

Mikko Myllys
CEO
Jaa artikkeli
not a link