Funidatan hallinto sekä omistaja- ja asiakasohjauksen mallit

Funidatan hallitus muodostuu yhtiökokouksen valitsemista omistajakorkeakoulujen edustajista ja omistajista riippumattomista jäsenistä. Hallitus johtaa yhtiön toimintaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sekä inhouse-yhtiöitä koskevien ja muiden yleisten säädösten mukaisesti.

Hallituksen jäsenet ovat

 • tekniikan tohtori Juhani Strömberg (puheenjohtaja, hallituksessa 2018 alkaen, omistajista riippumaton)
 • digijohtaja Ari Hirvonen (Jyväskylän yliopisto, hallituksessa 2017 alkaen)
 • hallintojohtaja Esa Hämäläinen (Helsingin yliopisto, hallituksessa 2016 alkaen)
 • koulutuspalvelujohtaja Mari Ikonen (Jyväskylän yliopisto, hallituksessa 2023 alkaen)
 • toimitusjohtaja Pentti Unkuri (omistajista riippumaton, hallituksessa 2021 alkaen)
 • Head of Business Control Jussi Välimäki (Aalto-yliopisto, hallituksessa 2022 alkaen)
 • varatoimitusjohtaja Ilona Ylinampa (omistajista riippumaton, hallituksessa 2024 alkaen)

Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa ja sen sihteerinä toimii toimitusjohtaja Mikko Myllys.

Hallituksella on tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta, jotka hallitus asettaa vuosittain yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessa. Kummassakin valiokunnassa on kolme hallituksen jäsentä, joista yksi toimii valiokunnan puheenjohtajana ja raportoi valiokunnan työskentelystä muulle hallitukselle. Toimitusjohtaja valmistelee valiokuntien käsittelemät asiat ja hänellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kummassakin valiokunnassa minkä lisäksi Business Controller osallistuu puhe- ja läsnäolo-oikeudella tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Yhtiökokous on asettanut osakkeenomistajien nimeämistyöryhmän, jonka tehtävänä on laatia yhtiökokoukselle esitys hallituksen kokoonpanosta. Kaikki osakkeenomistajat saavat nimetä edustajansa nimeämistyöryhmään ja sen puheenjohtajana toimii yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti suurimman omistajan edustaja, kvestori Marjo Berglund.

Funidatan omistajat ovat:

 • Helsingin Yliopisto (omistusosuus 33,78 % ja liittynyt omistajaksi 2016)
 • Aalto Holding Oy (Aalto-yliopisto) (18,35 % ja 2016)
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr (22,30 % ja 2016 entinen Tampereen yliopisto, 2017 entinen Tampereen teknillinen korkeakoulu)
 • Jyväskylän yliopisto (13,97 % ja 2016)
 • Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (5,00 % ja 2017)
 • Svenska Handelshögskolan (2,77 % ja 2019)
 • Yrkeshögskolan Arcada Ab (3,22 % ja 2021)
 • Ålands landskapsregering (Högskolan på Åland) (0,61 % ja 2023)

Funidatan toiminnan ylätason strateginen ohjenuora on omistajakorkeakoulujen joulukuussa 2022 päättämä omistajastrategia-asiakirja, joka linjaa yhtiön toiminnan suuntaviivat vuoteen 2030 saakka. Omistajastrategiassa korkeakoulut uudistivat aiemman linjauksensa siitä, että yhtiön omistusintressi liittyy korkeakouluille tärkeiden opintohallinnon ja siihen liittyvien muiden opiskelija-, opetus- ja hallintohenkilöstön prosessien kustannustehokkaaseen sujumiseen ja kehittymiseen eikä yhtiölle ole asetettu voitonjakotavoitetta. Omistajastrategiassa on linjattu, että Funidata on avoin uusille asiakkaille ja myös uusille korkeakouluomistajille.

Toimitusjohtajan tukena toimii säännöllisesti kokoontuva johtoryhmä, johon kuuluvat tuotejohtaja Mari Riihiaho, teknologiajohtaja Toni Sallanmaa sekä henkilöstö- ja markkinointijohtaja Jani Kajander. Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle ja antavat hallitukselle omasta vastuualueestaan katsauksen vähintään kerran vuodessa.

Funidatan asiakkuusryhmä kokoontuu keskimäärin viisi kertaa vuodessa ja sen tehtävänä on edustaa omistaja-asiakkaita Funidatan suuntaan. Asiakkuusryhmä muodostaa asiakkaiden yhteiset kannat ajankohtaisiin kysymyksiin esimerkiksi tuotteiden roadmappien ja keskipitkän aikavälin kehitystarpeiden osalta. Funidata ottaa asiakkuusryhmän näkemykset huomioon toimintaa suunnitellessaan. Kaikki asiakkaat nimeävät asiakkuusryhmään opintohallinnon johdossa ja tietohallinnon johdossa työskentelevät edustajansa, joilla on korkeakoulun mandaatti ottaa kantaa ja muodostaa korkeakoulunsa näkemys asiakkuusryhmässä käsiteltäviin asioihin.

Asiakkuusryhmän lisäksi Funidatalla on kaikkia ohjelmistotuotteita koskevat tuoteryhmät, joissa asiakkaiden pääkäyttäjät ja Funidatan asiantuntijat käyvät tuotteisiin liittyviä operatiivisia kysymyksiä yhdessä läpi.